Mikrotremori

Mikrotremori

Mikrotremori pretstavljaju grupu mikroseizmičkih oscilacija koje nastaju od raznih prirodnih i vještačkih izvora seizmičkih šumova (vjetar, promjene atmosferskog pritiska, promjene naponskog stanja u dubini stjenskog masiva, zemljotresi malih magnituda, rječni tokovi, saobraćaj, rad industrijskih postrojenja i sl.).

Mikrotremori imaju složen mehanizam talasnog širenja i uslovljeni su nizom uticajnih faktora: od mehanizma izvora, od geološke građe terena i fiziko-mehaničkih karakteristika stjenskih masa i sl.. Radi toga, njihove oscilacije na povrtšini sadrže niz korisnih informacija o stjenskom masivu kroz kojeg se šire i u novije vrjeme se veoma često koriste za proučavanje vibracionih i strukturno-geoloških karakteristika terena.

 

Koristeći se egzaktnim matematičkim izrazima iz teorije Elastičnosti za:

· Normalni napon : - σ = ± Ks γVPT0/2π [KN/m2],

· Tangencijalni napon: - τ = ± Ks γVST0/2π [KN/m2],

gje je:

mogu se isti izračunati u svakoj promatranoj tačci stjenskog masiva obuhvaćenim i prikazanim na Dubinskim presjecima raspodjele  brzina P i S talasa refrakciono-seizmičkih sondi.

Oblast primjene:

- Inžinjerska geologija: Kod mikroseizmičkih rejonizacija (makro i mikro) određuju se komplementarni fizičko-mehanički parametri refrakciono seizmičkim istraživanjima potrebni za definisanje priraštaja seizmičnosti usljed rezonantnih karakteristika podpovršinskih slojeva tla.

- Geomehanika: Definisanje normalnih i tangecijalnih napona u stjenskom masivu izazvanih dinamičkim opterećenjima (potresi: prirodni – zemljotresi, vještački - vibracije) u svakoj promatranoj tačci stjenskog masiva obuhvaćenim i prikazanim na Dubinskim presjecima raspodjele brzina P i S talasa refrakciono-seizmičkih sondi.