Geologija

INŽENJERING USLUGE PO OBLASTIMA GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA SEKTORA ZA GEOLOGIJU PRIVREDNOG DRUŠTVA “CTU-IPKIN“

Sektor za geologiju privrednog društva “CTU-IPKIN“ d.o.o. u sklopu inženjering poslova u skladu sa Licencom za geološka istraživanja broj: 05.01/310-208/14 izdatom od strane Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske dana 25.06.2014 godine i Rješenjem Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije UP/Ibroj: 06-16-32/15 od 02.04.2015 godine, kojima je utvrđeno da privredno društvo “CTU-IPKIN“ d.o.o. Bijeljina ispunjava uslove prema upisu u sudski registar, stručnoj osposobljenosti i tehničkoj opremljenosti za obavljanje registrovanih djelatnosti u oblasti geologije, vrši pružanje usluga iz sljedećih oblasti geoloških istraživanja:

- Regionalna geologija

- Geološko kartiranje,

- Geomorfološka ispitivanja pojava i procesa,

- Ostala ispitivanja po ukazanoj potrebi.

- Ekonomska geologija – Rudnička geologija

- Istraživanje ležšta mineralnih resursa,

- Izrada Elaborata o klasifikaciji i kategorizaciji rezervi mineralnih resursa i vođenju evidencije o njima,

- Ostala ispitivanja i istraživanja po ukazanoj potrebi.

- Hidrogeologija

- Hidrogeološko kartiranje,

- Hidrogeološka istraživanja ležišta podzemnih voda,

- Hidrogeološka ispitivanja izvorišta na cjelinama površinskih voda,

- Hidrogeološka ispitivanja izvora podzemnih voda,

- Hidrogeološka ispitivanja izvorišta podzemnih voda,

- Izrada Elaborata o kategorizaciji rezervi ležišta i izvorišta podzemnih voda,

- Izrada Elaborata o klasifikaciji i prezentaciji monitoringa ekološkog i hemijskog stanja na cjelinama površinskih voda,

- Izrada Elaborata o klasifikaciji i prezentaciji monitoringa ekološkog potencijala i hemijskog stanja na vještački izmjenjenim cjelinama površinskih voda,

- Izrada Elaborata o klasifikaciji i prezentaciji kvantitativnog i hemijskog stanja podzemnih voda,

- Hidrogeološka istraživanja i ispitivanja za potrebe uspostavljanja i eksploatacionog održavanja monitoringa na cjelinama površinskih voda i podzemnim vodama,

- Hidrogeološka istrživanja i ispitivanja u domenu vodosnabdjevanja, odvodnjavanja, navodnjavanja, zaštite voda i zaštite od voda.

- Inžinjerska geologija

- Inžinjersko-geološko kartiranje,

- Inžinjersko-geološka istraživanja i ispitivanja terena za potrebe građevinarstva u oblasti visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje,

- Inžinjersko-geološka istraživanja i ispitivanja terena za potrebe urbanizma - urbanistički planovi,

- Inžinjersko-geološka istraživanja i ispitivanja terena za potrebe površinske i podzemne eksploatacije ležišta mineralnih sirovina,

- Inžinersko-geološka istraživanja i ispitivanja erozionih područja,

- Inžinersko-geološka istraživanja i ispitivanja zona zahvaćenim klizištima.

Uspostavljeni koncept poslovanja u privrednom društvu “CTU-IPKIN“ d.o.o., uslovio je da se za svaki konkretni projekat ili radni zadatak u zavisnosti od njegove vrste, karaktera i tipa, a shodno karakteru, vrsti, složenosti, važnosti i obimu poslova koje on zahtjeva, vrši formiranje radnog tima projekta, odnosno radnog zadatka uz maksimalno poštovanje korisničkih zahtjeva postavljenih od strane komitenta.

Sektor za geologiju privrednog društva “CTU-IPKIN“ d.o.o. raspolaže vlastitim stručnim i naučnim kadrom za sve nivoe projektovanja i istraživanja u prezentovanim oblastima geoloških istraživanja. U slučajevima kada obim poslova i radnih zadataka iziskuje angažovanje većeg broja izvršilaca, da bi se oformio radni tim adekvatnog stručnog i nučnog sastava, privredno društvo “CTU-IPKIN“ d.o.o. je sklopilo nekoliko sporazuma i ugovora o poslovnoj, stručnoj, tehničkoj i naučnoj saradnji i zajedničkom nastupu na tržištu sa firmama, institutima i fakultetima, kao i pojedinačno sa određenim ekspertima iz pojedinih oblasti tehničkih i društvenih nauka iz zemlje, a uglavnom iz inostranstva.