Izvještaj geofizičkih reflektivno seizmičkih istraživanja u cilju prikupljanja nedostajućih podataka potrebnih za izradu Projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja na lokalitetu Krivići u opštini Livno, 2019. godine.

Projekat geofizičkih istraživanja kompleksne rude olova, cinka i barita u proširenom istražnom prostoru Rupice-Borovica na lokaciji Orti-Selišta-Mekuše-Veovača opština Vareš primjenom metode indukovane polarizacije, 2019. godine.

Izvještaj geofizičkih reflektivno seizmičkih istraživanja u cilju prikupljanja nedostajućih podataka potrebnih za izradu projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja na lokalitetu izvorišta banje Šerher kod Banja Luke, 2019. godine.

Projekat geofizičkih istraživanja kompleksne rude olova, cinka i barita u proširenom istražnom prostoru Rupice-Borovica opština Vareš primjenom metode indukovane polarizacije, 2019. godine.

Izvještaj reflektivno seizmičkih istraživanja u zoni istražnog prostora ležišta bakra i prateće asocijacije elemenata na području Čavke u zoni Borovice kod Prnjavora u Republici Srpskoj, 2019. godine.

Izvještaj geofizičkih refrakciono-seizmičkih istraživanja u cilju identifikacije geotehničkih uslova na  lokaciji NVT3 Fundamentalnih repera u severo-istočnom dijelu Republike Srpske, 2018. godine.

Izvještaj geofizičkih reflektivno seizmičkih istraživanja na lokaciji industrijske zone u Porebricama, opština Pelagićevo, 2018. godine.

Izvještaj nadzornog monitoringa negativnih efekata tehnologije bušenja i miniranja na radilištu pripremnog platoa za izradu rezervoara za vodu na lokaciji „Vrelo Oko“ u Trebinju, 2018. godine.

Izvještaj rezultata geofizičkih ispitivanja u cilju definisanja geotehničkih i mikroseizmičkih uslova na lokaciji pregradnog mjesta buduće MHE Medoš u skladu sa Evrokodom 8 (EN 1998-1:2004; Glava  3 Uslovi tla i zemljotresno dejstvo), 2018. godine.

Izvještaj geofizičkih reflektivno seizmičkih istraživanja u cilju prikupljanja nedostajućih podataka potrebnih za izradu projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja na lokalitetu izvorišta Ljubače u opštini Tuzla, 2018. godine.

Izvještaj geofizičkih reflektivno seizmičkih istraživanja u cilju prikupljanja nedostajućih podataka potrebnih za izradu projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja na lokalitetu izvorišta banje Slatina kod Banja Luke, 2018. godine; Autor,

Izvještaj rezultata geofizičko seizmoloških ispitivanja negativnih efekata tehnologije miniranja na trasi magistralne ceste M 17.3 na dionici Ostrovac-Broćanac stacionaža 11+293.00 do 11+375.00, 2018. godine.

Izvještaj rezultata geofizičkih ispitivanja u cilju definisanja geotehničkih uslova na lokaciji pregradnog mjesta buduće MHE Krupac u skladu sa Evrokodom 8 (EN 1998-1:2004; Glava  3 Uslovi tla i zemljotresno dejstvo), 2018. godine.

Izvještaj geofizičkih istraživanja na lokaciji izdanačke zone ležišta gipsa Borova Ravan u opštini Gornji Vakuf, 2018. godine.

Izvještaj geofizičkih reflektivno seizmičkih istraživanja na lokaciji u Skočićima zone istražnog prostora eksploatacionog polja mineralne vode “VITINKA“ u Kozluku opština Zvornik u cilju identifikacije optimalne mikro lokacije za izradu istražno-eksploatacionog vodozahvatnog objekta bušotinskog tipa, 2018. godine.

Izvještaj geofizičkih reflektivno seizmičkih istraživanja za potrebe otkrivanja i zahvatanja podzemnih voda na lokalitetu Raduše u opštini Tešanj, 2017. godine.

Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja na području općine Usora u cilju utvrđivanja prisustva termalnih voda u dubljim i dubokim zonama  stjenskog masiva i mogućnosti njihove eksploatacije i korišćenja, 2017. godine.

Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja na području općine Olovo na lokalitetu “Banja”- Olovo u cilju utvrđivanja prisustva termalnih voda u dubljim i dubokim zonama stjenskog masiva i mogućnosti njihove eksploatacije i korišćenja, 2017. godine.

Izvještaj rezultata geofizičkih istraživanja u cilju definisanja geotehničkih i mikroseizmičkih uslova na građevinskoj lokaciji u ulici Amelije Lebeničnik u naselju Mosnik u Tuzli u skladu sa Evrokodom 8 (EB 1998-1:2004) i DRM preporukama, 2017. godine.

Izvještaj geofizičkih reflektivno seizmičkih istraživanja za potrebe otkrivanja i zahvatanja podzemnih voda na lokalitetu Gornja Misoča u opštini Ilijaš, 2017. godine.

Izvještaj geofizičkih reflektivno seizmičkih istraživanja za potrebe otkrivanja i zahvatanja podzemnih voda na lokaciji Dolno Količani u opštini Studeničani kod Skoplja, 2017. godine.

Izvještaj geofizičkih reflektivno seizmičkih istraživanja u zoni istražnog prostora na području opčine Usora, 2017. godine.

Izvještaj geofizičkih reflektivno seizmičkih istraživanja na području općine Olovo na lokaciji “Banja” Olovo, 2017. godine.

Izvještaj geofizičkih reflektivno seizmičkih istraživanja na lokaciji izvora Banjica u zoni industrijskog kruga punionice prirodne izvorske vode za piće “Vivia” na području opštine Milići, Bijeljina, 2016. godine.

Izvještaj geofizičkih reflektivno seizmičkih istraživanja na području Novog Sela u opštini Kupres RS za potrebe identifikacije mikrolokacije za izradu istražno-eksploatacione bušotine IEB-1, Bijeljina, 2016. godine,

Elaborat geofizičkih reflektivno seizmičkih istraživanja u zoni lokacije hotela u naselju Budžak u Banjaluci u vlasništvu Juse Družića iz Banjaluke, Bijeljina, 2016. godine,

Izvještaj nadzornog monitoringa negativnih efekata tehnologije bušenja i  miniranja  u procesu eksploatacije krečnjaka na kamenolomu “Rudeži” Trebinje na životnu i radnu sredinu i građevinske objekte koji gravitiraju       eksploatacionom polju kamenoloma; Period: Juli – Decembar 2016 godine, Bijeljina, 2016. godine,

Izvještaj nadzornog monitoringa negativnog dejstva tehnologije miniranja na životnu, urbanu i radnu sredinu u postupku miniranja na PK “Bogutovo Selo” – Sjeverni revir – Zapadno otkopno polje; Period: Januar – Jun     2016 godine, Bijeljina, 2016. godine,

Izvještaj geofizičkih refrakciono seizmičkih istraživanja za potrebe izrade glavnog projekta izgradnje ceste M17.3, Neum-Stolac, poddionica: Cerovica-Drenovac (Misija G21), 2015. godine,

Elaborat geofizičkih reflektivno seizmičkih istraživanja u bližoj zoni industrijskog kruga u Sočkovcu firme za proizvodnju i promet tehničkih gasova Messer BH Gas d.o.o. Sarajevo, Bijeljina, 2015. godine,

Elaborat geofizičkih reflektivno seizmičkih istraživanja na lokaciji istražno-eksploatacionog prostora firme za proizvodnju i promet tehničkih gasova TGP a.d. Petrovo, Bijeljina, 2015. godine,

Elaborat reflektivno seizmičkih istraživanja na ležištu mrkog uglja “Đurđevik” u zoni zaštitnog stuba prostorija TH-18 i DH-25 jame “Đurđevik”, Bijeljina, 2015. godine,

Izvještaj rezultata geofizičkih istraživanja klizišta u zoni Gornjeg Mačkovca na lokaciji Tešića u opštini Lopare, 2015. godine,

Elaborat geofizičkih reflektivno seizmičkih istraživanja “Sjevernog revira” u rudniku “Podzemna eksploatacija” RMU Banoviči d.d. Banovići, 2015. godine,

Izvještaj rezultata geofizičkih istraživanja na lokaciji sjevernog krila centralnog bloka univerzitetsko-kliničkog centra na Paprikovcu u Banjaluci u cilju identifikacije mikroseizmičkih uslova lokacije u skladu sa Evrokodom 8   (EN 1998-1:2004), 2014. godine,

Izvještaj mikrotremorskih mjerenja na lokaciji hidroelektrane Ulog na rijeci Neretvi kod Uloga, 2014. godine,

Izvještaj  refrakciono seizmičkih istraživanja na lokaciji  klizišta u Draganji opština Banovići – zona industrijskog kruga firme “NN” COMPANY d.o.o. Zenica – pogon u Banovićima, 2014. godine,.

Izvještaj mikrotremorskih mjerenja na lokaciji hidroelektrane Vranduk na rijeci Bosna kod Zenice, 2014. godine,

Izvještaj mikrotremorskih mjerenja na lokaciji pregradnog mjesta brane male hidroelektrane na rijeci Vrbanji kod Kotor Varoši, 2014. godine,

Izvještaj registracije negativnog dejstva vibracija  izazvanih pobijanjem šipova na lokaciji  objekta turističkog stanovanja sa djelatnostima UP 1-06, KO Tivat, KP 965/2, Bijeljina, 2014. godine,

Elaborat geofizičkih istraživanja na PK “Bogutovo Selo” – jug u zoni groblja “Sarije”, Bijeljina, 2014. godine,

Izvještaj mikrotremorskih mjerenja na lokaciji pregradnog mjesta brane male hidroelektrane Cijevna 3 na rijeci Bosna kod Doboja, 2013. godine,

Izvještaj rezultata refrakciono seizmičkih istraživanja na lokaciji klizišta u naseljenom mjestu “Građevina” na deonici regionalnog puta R – 456 Priboj – Lopare (KM: 6 + 570 – 690), Bijeljina, 2014. godine,

Elaborat geofizičkih istraživanja na lokalitetu Grada Doboj naselja Ševarlija i Boljanića u sklopu projekta “Upotreba obnovlive geotermalne energije u Gradu Doboju”, Bijeljina, 2013. godine,

Elaborat reflektivno seizmičkih istraživanja na ležištu mrkog uglja “Đurđevik” u zoni tektonskog bloka 61 jame “Đurđevik”, Bijeljina, 2013. godine,

Izvještaj rezultata realizovanog segmenta reflektivno-seizmičkih istraživanja na ležištu mrkog uglja RMU ”BREZA” u centralnim zonama tektonskih blokova K-11, K-12 i K-13 eksploatacionog polja jame ”Kamenice”,           Bijeljina, 2013. godine,

Izvještaj geofizičkih istraživanja na dijelu ležištu uglja “LJEŠLJANI” kod Novog Grada, Bijeljina, 2013. godine,

Izvještaj geofizičkih istraživanja na ležištu mrkog uglja “KAMENGRAD” u zoni eksploatacionog polja PK “ZLAUŠE”, Bijeljina, 2012. godine,

Izvještaj geofizičkih reflektivno seizmičkih istraživanja na lokaciji “PAŠALIĆI” u opštini Gračanica, Bijeljina, 2012. godine,

Izvještaj geofizičkih istraživanja na lokaciji pregradnog mjesta MH “MERDARI” u opštini Busovača, Bijeljina, 2012. godine,

Izvještaj nadzornog monitoringa negativnog dejstva tehnologije miniranja na PK “POTOČARI” ZD RMU “ĐURĐEVIK” u urbanim zonama koje neposredno gravitiraju eksploatacionom polju površinskog kopa - Period: Juli - Decembar 2012 godine, Bijeljina, 2012. godine,

Izvještaj rezultata refrakciono seizmičkih istraživanja na lokaciji trase obilaznice oko Bijeljine - III faza od P-85 do P-89, Bijeljina, 2012. godine,

Izvještaj nadzornog monitoringa negativnog dejstva tehnologije miniranja na PK “VIŠĆA ll” ZD RMU “ĐURĐEVIK” u urbanim zonama koje neposredno gravitiraju eksploatacionom polju površinskog kopa- Period: Januar - Juni 2012 godine, Bijeljina, 2012. godine,

Izvještaj geofizičkih istraživanja na ležištu “Ugljevik Istok” u zoni otvaranja površinskog kopa - II faza, Bijeljina, 2012. godine,

Izvještaj geofizičkih istraživanja na ležištu mrkog uglja “Bila” u zoni eksploatacionog polja jame “Grahovčići” - dubinski dio RMU “Abid Lolić” d.o.o. Travnik - Bila, Bijeljina, 2012. godine,

Elaborat negativnog dejstva tehnologije miniranja na kamenolomu Ribnica Tvornice cementa Kakanj -uticaj i zaštitne mjere-, Bijeljina, 2012. godine,

Izvještaj geofizičkih istraživanja na ležištu “Ugljevik Istok” za fazu otvaranja površinskog kopa, Bijeljina, 2012. godine,

Izvještaj rezultata  geofizičko-seizmičkih istraživanja na lokaciji izvorišta “Bjelovana“ u opštini Pelagićevo, Bijeljina, 2012. godine,

Izvještaj rezultata  geofizičko-seizmičkih istraživanja na lokaciji Drafnića u Gračanici, Bijeljina, 2011. godine,

Elaborat negativnih efekata tehnologije miniranja na PK “VRTLIŠTE“ ZD RMU “KAKANJ“ d.o.o. u cilju zaštite stambenih građevinskih objekata lociranih u gravitirajućim segmentima urbanih zona naseljenih mjesta             eksploatacionom polju površinskog kopa, Bijeljina, 2011. godine,

Elaborat geofizičko-seizmičkih istraživanja uz primjenu metode plitke reflektivne seizmike na Tuzlanskom ležištu kamene soli – četvrta serija nadzornog monitoringa; Bijeljina 2011. godine,

Elaborat gofizičkih istraživanja na lokalitetu ležišta boksita “OŠTRELJ“ u opštini Sanski Most, Bijeljina, 2011. godine,

Elaborat gofizičkih istraživanja na lokalitetu ležišta boksita “BOJIŠTE“ – Lušci Palanka u opštini Sanski Most, Bijeljina, 2011. godine,

Izvještaj rezultata  refrakciono seizmičkih istraživanja na lokaciji nestabilnih zona u ulici Branislava Nušića - naselje Crvene Njive, MZ Mosnik – Opština Tuzla, Bijeljina, 2011. godine,

Izvještaj rezultata  refrakciono seizmičkih istraživanja na lokaciji odrona u ulici R. Meškovića i B. Ajdžalića u naselju Crvene Njive, MZ Mosnik – Opština Tuzla, Bijeljina, 2011. godine,

Izvještaj rezultata  dopunskih geoloških  istraživanja uz primjenu geofizičke reflektivno seizmičke metode  istraživanja u zoni  eksploatacionog polja PK “KORITNIK II“ RMU “BREZA” d.o.o BREZA, Bijeljina, 2011. godine,

Elaborat negativnih efekata tehnologije miniranja na PK “MOŠĆANICA“ kod Zenice u cilju zaštite stambenih građevinskih objekata lociranih u gravitirajućem segmentu urbane zone naselja Mošćanica eksploatacionom     polju površinskog kopa, Bijeljina, 2011. godine,

Izvještaj rezultata gofizičkih refrakcionih i reflektivno-seizmičkih istraživanja na lokaciji stambeno-poslovnog kompleksa „MELLAIN“ u Tuzli, Bijeljina, 2011. godine,

Izvještaj rezultata dopunskih geoloških istraživanja uz primjenu geofizičke reflektivno seizmičke metode istraživanja u zoni ležišta uglja „LUKE“ Ugljevičko-Pribojskog ugljenog basena, Bijeljina, 2010. godine,

Rezultata  geoloških  istraživanja uz primjenu geofizičke  refrakciono  seizmičke  metode  istraživanja  NA  LOKACIJI  NASIPA  NA  SAVI U ZONI CRPNIH STANICA “TOPOLOVAC I i II”, Bijeljina, 2010. godine,

Rezultata  dopunskih geoloških  istraživanja uz primjenu geofizičke refrakciono seizmičke metode  istraživanja u zoni  eksploatacionog polja PK “KORITNIK II“ RMU “BREZA” d.o.o BREZA, Bijeljina, 2010. godine,

Izvještaj rezultata dopunskih geoloških istraživanja dijela ležišta krečnjaka “Ribnica“ uz primjenu geofizičke refrakciono seizmičke metode istraživanja u zoni eksploatacionog polja kamenoloma “Ribnica“ Tvornice               cementa Kaknj, Bijeljina, 2010. godine,

Izvještaj geofizičko-geoelektričnih istraživanja ležišta keramičkih polimineralnih glina i kvarcnog pijeska „Kečkovac“ u Sočkovcu, Bijeljina, 2010. godine,

Izvještaj nadzornog monitoringa negativnih efekata bušenja i miniranja u fazi istraživanja i projektovanja na kamenolomu „GRADINA“ u Potpeći opština Srebrenik u cilju zaštite infrastrukturnih i stambenih građevinskih objekata lociranih u gravitirajućoj zoni eksploatacionog polja kamenoloma; 2010. godine,

Elaborat negativnog djejstva tehnologije bušačko-minerskih radova na kamenolomu „GRADINA“ u Potpeći opština Srebrenik u cilju zaštite infrastrukturnih i stambenih građevinskih objekata lociranih u gravitirajućoj zoni eksploatacionog polja kamenoloma; 2010. godine,

Izvještaj geofizičko-geoelektričnih istraživanja za potrebe hidrogeoloških istraživanja na lokaciji istražnog prostora izvorišta vode za piće „DEWA“ u Devetaku kod Lukavca, 2010. godine,

Izvještaj geofizičkih ispitivanja u Srebrenici na lokacijama u zoni izvora Veliki Guber i zoni stacionara Argentarija, Bijeljina, 2010. godine; autor,

Elaborat kontrolnih geofizičko-seizmičkih istraživanja uz primjenu metode plitke reflektivne seizmike na Tuzlanskom ležištu kamene soli; 2009. godine,

Izvještaj geofizičko-geoelektričnih ispitivanja na lokaciji bunara b-2 u zoni Duge njive izvorišta “Planinsko vrelo” u Devetaku kod Lukavca; 2009. godine,

Izvještaj geofizičko-geoelektričnih ispitivanja na lokaciji bunara bpv-1 u zoni Bregova izvorišta “Planinsko vrelo” u Deveatku kod Lukavca; 2009. godine,

Elaborat negarivnih efekata tehnologije miniranja na PK „Duboki potok - Bijela rijeka“ na životnu i radnu sredinu i građevinske objekte u gravitirajućim urbanim zonama naselja Duboki Potok i Bjelave, eksploatacionom polju kamenoloma; 2009. godine,

Elaborat negativnih efekata tehnologije miniranja na PK „Drenik“ na životnu i radnu sredinu i građevinske objekte u gravitirajućim urbanim zonama naselja Uroža eksploatacionom polju kamenoloma; 2009. godine,

Izvještaj seizmičkog djejstva tehnologije bušenja i miniranja u procesu rekonstrukcije tunela Zvornik-1 i Zvornik-2 na magistralnom putu Karakaj-Drinjača-Ljubogošća na stabilnost i deformabilnost stjenskog masiva u kom su izgrađeni tuneli; 2009. godine,

Izvještaj geofizičko-geoelektričnih ispitivanja za potrebe hidrogeoloških istraživanja u cilju pronalaženja hidrogeoloških kolektora na lokaciji Markovac u Kuljenovcima kod Dervente; 2009. godine,

Izvještaj gofizičko-geoelektričnih istraživanja na lokalitetu akumulacije, brane i trase cjevovoda hidroelektrane „ULOG“ na Neretvi; 2009. godine,

Izvještaj geofizičko-geoelektričnih istraživanja za potrebe hidrogeoloških istraživanja na lokaciji BK-1 - stari hotel u Kiseljaku kod Tuzle, 2009. godine,

Izvještaj nadzornog monitoringa seizmičkih efekata miniranja izazvanih tehnologijom bušačko-minerskih radova na kamenolomu "DUB" na građevinske objekte koji gravitiraju eksploatacionom polju kamenoloma - Period: Januar - Juni 2009. godine; 2009. godine,

Izvještaj nadzornog monitoringa seizmičkih efekata miniranja izazvanih tehnologijom bušačko-minerskih radova na PK "PODROMANIJA" na građevinske objekte koji gravitiraju eksploatacionom polju kamenoloma - Period: Januar - Juni 2009. godine; 2009. godine,

Elaborat geofizičko-seizmičkih istraživanja uz primjenu metode plitke reflektivne seizmike na Tuzlanskom ležištu kamene soli; 2009. godine,

Izvještaj geofizičko-geoelektričnih ispitivanja za potrebe hidrogeoloških istraživanja u cilju pronalaženja hidrogeoloških kolektora na lokaciji Alićkuša - Donje Vukovije kod Tuzle; 2009. godine,

Izvještaj geofizičko-geoelektričnih ispitivanja za potrebe hidrogeoloških istraživanja u cilju pronalaženja hidrogeoloških kolektora na lokaciji d.o.o. „Kuvvet“ Kalesija - Poslovna jedinica Babajići; 2009. godine,

Elaborat seizmičkog djejstva projektovane tehnologije bušenja i miniranja na građevinske objekte koji gravitiraju eksploatacionom polju kamenoloma „Grapska - Kostajnica“ kod Doboja; 2009. godine,

Elaborat geofizičkih istraživanja ležišta hercegovačkih boksita u području Posušja na lokaciji Studena Vrela u zoni mikrolokacije Malenka; 2009. godine,

Izvještaj nadzornog monitoringa seizmičkih efekata miniranja izazvanih tehnologijom bušačko-minerskih radova na kamenolomu "DUB" na građevinske objekte koji gravitiraju eksploatacionom polju kamenoloma - Period: 2008. godina; 2008. godine,

Izvještaj nadzornog monitoringa seizmičkih efekata miniranja izazvanih tehnologijom bušačko-minerskih radova na PK "PODROMANIJA" na građevinske objekte koji gravitiraju eksploatacionom polju kamenoloma - Period: Jili - Decembar 2008. godine; 2008. godine,

Izvještaj nadzornog monitoringa seizmičkih efekata miniranja izazvanih tehnologijom bušačko-minerskih radova na kamenolomu krečnjaka "Lučin Dol" a.d. "NEIMARSTVO" Trebinje na građevinske objekte koji gravitiraju eksploatacionom polju kamenoloma - Period: 2008. godina; 2008. godine,

Elaborat geofizičkih istraživanja ležišta gipsa na lokaciji Krtelji - Bogado u Orašcu kod Bihaća; 2008. godine,

Izvještaj nadzornog monitoringa seizmičkih efekata miniranja izazvanih tehnologijom bušačko-minerskih radova na PK "PODROMANIJA" na građevinske objekte koji gravitiraju eksploatacionom polju kamenoloma - Period: Januar - Juni 2008. godine; 2008. godine,

Izvještaj geofizičko-geoelektričnih ispitivanja za potrebe hidrogeoloških istraživanja u cilju pronalaženja hidrogeoloških kolektora na lokaciji privatnog posjeda Jure Kuprešaka u Srednjoj Slatini u opštini Bosanski Šamac; 2008. godine,

Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja ležišta podzemne vode Semberija na lokaciji izvorišta vode za piće Sembrija - Lom opštine Bijeljina; 2008. godine,

Predstudija ekonomske opravdanosti samoincijativnog zahtjeva za dodjelu koncesije na istraživanje i eksploataciju ležišta podzemne vode Semberija na lokaciji izvorišta vode za piće Sembrija - Lom opštine Bijeljina; 2008. godine,

Izvještaj geofizičko-geoelektričnih ispitivanja za potrebe hidrogeoloških istraživanja u cilju pronalaženja hidrogeoloških kolektora na lokaciji diskoteke „GALAKSIS“ u Dubokom Potoku - Dedići kod Srebrenika; 2008. godine,

Izvještaj geofizičko-geoelektričnih ispitivanja za potrebe hidrogeoloških istraživanja u cilju pronalaženja hidrogeoloških kolektora na lokaciji motela „ŠARM“ u Ceriku u opštini Brčko; 2008. godine,

Elaborat geofizičkih istraživanja za potrebe izrade karte supstrata u zoni projektovanih eksploatacionih bušotina B-67 do B-88 na ležištu kamene soli “Tetima“; 2008. godine,

Elaborat geofizičkih istraživanja strukturno-tektonskih odnosa u krovinskom dijelu stjenskog masiva u zoni registrovanog proloma u neposrednoj blizini izvoznog okna Rudnika Tušanj; 2007. godine,

Izvještaj nadzornog monitoringa seizmičkih efekata miniranja izazvanih tehnologijom bušačko-minerskih radova na PK "PODROMANIJA" na građevinske objekte koji gravitiraju eksploatacionom polju kamenoloma; 2007. godine,

Izvještaj nadzornog monitoringa seizmičkih efekata miniranja izazvanih tehnologijom bušačko-minerskih radova na PK Tehničkog i građevinskog kamena "JABLANGRAD" u Mezgraji kod Ugljevika na građevinske objekte koji gravitiraju eksploatacionom polju kamenoloma; 2007. godine,

Izvještaj nadzornog monitoringa seizmičkih efekata miniranja izazvanih tehnologijom bušačko-minerskih radova na kamenolomu krečnjaka "Lučin Dol" a.d. "NEIMARSTVO" Trebinje na građevinske objekte koji gravitiraju eksploatacionom polju kamenoloma; 2007. godine,

Elaborat geofizičko-geoelektričnih istraživanja na istražnom prostoru PLANTRANS DIJABAZ d.o.o. u Velikoj Ribnici opštine Banovići; 2007. godine,

Izvještaj geofizičko-geoelektričnih istraživanja za potrebe hidrogeoloških istraživanja u cilju pronalaženja hidrogeoloških kolektora na lokaciji Trepče - Rakovica kod Tešnja;  2007. godine,

Izvještaj geofizičko-geoelektričnih istraživanja za potrebe hidrogeoloških istraživanja u cilju pronalaženja hidrogeoloških kolektora na lokaciji Glavice - Bajrići kod Bugojna; 2007. godine,

Izvještaj geofizičko-geoelektričnih istraživanja za potrebe hidrogeoloških istraživanja u cilju pronalaženja hidrogeoloških kolektora na lokaciji Husejnovići - Mejdan u opštini Teočak; 2007. godine,

Elaborat geofizičko-geomehaničkih istraživanja na lokaciji Fabrike za proizvodnju kreča u Ševarlijama kod Doboja; 2007. godine,

Elabort geofizčkih istraživanja na lokaciji istražno-eksploatacionog prostora firme za proizvodnju i promet tehničkih gasova TGP a.d. Petrovo; 2007 godine,

Elaborat geofizičko-geolektričnih istraživanja na lokaciji izvorišta podzemne vode Junakovac na području Bijambara; 2006. godine,

Last Updated (Monday, 09 September 2019 07:46)