Informacione Tehnologije

 

- Informacioni sistem Javnog fonda za dječiju zaštitu Republike Srpske, baza podataka informacionog sistema JFDZ-a RS i aplikacija baze podataka; - rukovođenje Projektom, projektovanje, programiranje, implementacija, edukacija zaposlenih na svim nivoima shodno specifičnostima radnih mjesta po karakteru, tipu i vrsti poslova u Informacionom sistemu, uspostavljanje, izgradnja i rukovođenje Informacionim sistemom i kompletno održavanje i razvoj Informacionog sistema (hardvera, sistemskog i aplikativnog softvera) (1997/1998 - 2005),

- Projekat baze podataka i Aplikacija vodoprivrednih naknada (Vodne naknade) Republučke direkcije za vode – prihodna strana budžeta Ministarsta poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske – resor vodoprivrede (2000/2001); - rukovođenje Projektom, projektovanje, programiranje, implementacija, razvoj i održavanje,

- Razvoj Projekta baze podataka i aplikacije vezane za Knjigu skladišta i evidenciju nabavljenog materijala (Pravilnik o sadržini pojedinih računa u kontnom okviru za korisnike prihoda budžeta Republike, opština i gradova, budžetskih fondova i fondova – Računovodstvene knjige i knjigovodstvene isprave) (2003),

- Razvoj Projekta baze podataka i aplikacije vezane za Knjigu ulaznih računa (Pravilnik o sadržini pojedinih računa u kontnom okviru za korisnike prihoda budžeta Republike, opština i gradova, budžetskih fondova i fondova – Računovodstvene knjige i knjigovodstvene isprave) (2003),

- Razvoj Projekta baze podataka i aplikacije vezane za Knjigu izlaznih računa (Pravilnik o sadržini pojedinih računa u kontnom okviru za korisnike prihoda budžeta Republike, opština i gradova, budžetskih fondova i fondova – Računovodstvene knjige i knjigovodstvene isprave) (2003),

- Druga faza projekta baze podataka korisnika socijalne zaštite (2003); - rukovođenje Projektom, projektovanje, testiranje aplikacije i baze podataka i edukacija socijalnih radnika za rad sa bazom podataka i aplikacijom,

- Razvoj Projekta baze podataka i aplikacije Oftalmološkog poslovanja (2003); - programiranje, implementacija, razvoj i održavanje,

- Razvoj integrisanih softverskih paketa RAČUNOVODSTVENI POSLOVNI SISTEM (2004/2005); - projektovanje, progaramiranje, implementacija, razvoj i održavanje;

- Razvoj projekta Baza Banke podataka vodoprivrednih objekata i sistema - VPK; 2004/2005/2006. Godina; - projektovanje i programiranje;

- Integracija Baze podataka vodoprivrednih naknada (Vodne naknade) sa Bazom Banke podataka vodoprivrednih objekata i sistema Republike Srpske sa izradom aplikativnog softvera - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – resor vodoprivrede (2005); - rukovođenje Projektom, projektovanje, programiranje, implementacija, razvoj i održavanje,

- Razvoj Projekta aplikativnog softvera za modul Vodnih naknada - VN u Bazi Banke podataka - VPK sa internet podrškom; 2007; - projektovanje, programiranje i implementacija,

- Razvoj Projekta „PROSTORNOG GEOINFORMACIONOG SISTEMA EKSPLOATACIJE MINERALNOG RESURSA“ - Baza podataka i aplikativni softver; 2008. godina; - projektovanje i programiranje.

- Razvoj projekta: „PROSTORNOG GEOINFORMACIONOG SISTEMA EKSPLOATACIJE MINERALNOG RESURSA - INFORMACIONI SEGMENT NADZORNO-UPRAVLJAČKOG SISTEMA POVRŠINSKOG KOPA „BOGUTOVO SELO“ - NUS-PKBS“ - Baza podataka i aplikativni softver; 2009. godina; - projektovanje, programiranje i implementacija.

- TEHNIČKI PROJEKAT NADZORNO-UPRAVLJAČKOG SISTEMA NA POVRŠINSKOM KOPU „BOGUTOVO SELO“ – I Faza, 2009. godina; - projektovanje.