Reflektivna seizmika plićeg dubinskog zahvata

Oblast primjene: HidrogeologijaIstraživanje ležišta mineralnih resursa:Termomineralne vode

Primjer interpretacije dubinskih reflektivno-seizmičkih presjeka pri istraživanjima ležišta termo mineralnih voda

Oblast primjene: Hidrogeologija - Istraživanje ležišta mineralnih resursa: Podzemna voda za piće

Primjer 1: Kosova, Vrtače Primjer 2: Jelah, Planje

Oblast primjene: Rudnička geologija - Istraživanje ležišta mineralnih resursa: istraživanja ležišta uglja

Primjer 1: Ugljevik, Luke Primjer 2: ZP ''Rudnik i termoelektrana Ugljevik'' a.d. Ugljevik, Ugljevik Istok Primjer 3: RMU ''Breza'' Primjer 4: Lješljani

 

Pored 2D imamo mogućnosti i 3D interpretacije u prostoru.

Primjer 1: RMU ''Breza'' 3D Primjer 2: Lješljani 3D


Oblast primjene: Rudnička geologija - Istraživanje ležišta mineralnih resursa: Nadzorni monitoring

Rudnik soli ''Tuzla'' d.d. Tuzla, Tušanj