Refrakciona seizmika

Oblast: Inženjerska geologija - Geotehnika

Primjer 1: Agencija za vode oblasnog i riječnog sliva Save - Bijeljina, nasip - crpna stanica ''Topolovac I i II''

Primjer 1: Agencija za vode oblasnog i riječnog sliva Save - Bijeljina, nasip - crpna stanica ''Topolovac I i II'' Primjer 2: Odron u naselju Crvene Njive, MZ mosnik - Općina Tuzla Primjer 3: Mini hidroelektrana ''Merdani''

Primjer 4: Prikaz dubinskih 2D presjeka refrakciono-seizmičkih profila u 3D modelu

Oblast: Rudnička geologija - Geotehnika

Primjer 1: ''Jablan'' d.o.o. Srebrenik, Kamenolom ''Gradina'' Potpeć Primjer 2: Ležište uglja ''Lješljani'' kod Novog Grada

Oblast: Istraživanje ležišta mineralnih sirovina - Ležišta uglja

Rudnik mrkog uglja ''Breza'' d.o.o. Breza

Oblast: Istraživanje ležišta mineralnih sirovina - Ležišta u flišu

Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj; Kamenolom ''Ribnica''