Geoelektrična tomografija - LIS (Lund Imaging System)

Geoelektrični tomografski presjek po trasi istražnog profila

Tereni sa složenim geomorfološkom, litostratigrafskom i strukturno-tektonskom građom

lund1

Mini hodrocentrala ''Merdani'', pregradno mjesto

Oblast: hidrogeologija

Oblast: Rudnička geologija - istraživanje ležišta mineralnih resursa: ležište uglja